Prowadzenie postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

a) udzielenia, zmiany i cofnięcia koncesji na:

  • obrót paliwami ciekłymi w kraju i z zagranicą (OPC, OPZ),
  • wytwarzanie energii elektrycznej, w tym z odnawialnych źródeł energii oraz w kogeneracji (WEE),
  • obrót energią elektryczną (OEE),
  • wytwarzanie ciepła (WCC),
  • przesyłanie i dystrybucja ciepła (PCC),
  • obrót paliwami gazowymi i gazem ziemnym w kraju i zagranicą (OPG, OGZ),

b) udzielania i zmian promes koncesji oraz promes zmian koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, w tym z odnawialnych źródeł energii oraz w kogeneracji (WEE),

c) wpisu i zmiany wpisu w rejestrze wytwórców energii w małej instalacji OZE,

d) uzyskania świadectw pochodzenia tzw. zielonej energii,

e) nakładania kar pieniężnych,

f) rozstrzygania sporów w zakresie określonym art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne tj. w przedmiocie nieuzasadnionego wstrzymania dostaw energii elektrycznej lub paliw gazowych, odmowy zawarcia umow y o przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii umowy kompleksowej.

 

Prowadzenie postępowań przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie odwołań od decyzji i zażaleń od postanowień Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.